သင္တန္းေလွ်ာက္လႊာတင္ျခင္း (Student Application)

တကၠသုိလ္၀င္တန္းေျဖဆုိေအာင္ျမင္ၿပီးေသာ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ GCE (O) Level ေအာင္ျမင္ထားသူမ်ားနွင့္ အလားတူ အရည္အခ်င္းရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ သင္ၾကားနုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

သင္တန္း တက္ေရာက္လုိေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ သင္တန္း ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ www.mccivc.com တြင္အခမဲ့ Dowload ရယူနိုင္ျပီး လိုအပ္ေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အထားမ်ားနွင့္အတူ Softcopy Format ျဖင့္ mccivc@mccsolution.com သို႔ ေပးပုိ႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

တက္ေရာက္ရန္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီွေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားထံသုိ႔ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံသည့္ အေၾကာင္းၾကားစာႏွင့္အတူ ေငြေပးသြင္းရမည့္ ဘဏ္စာရင္းနံပါတ္ကုိ ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ေငြေပးသြင္းမႈနွင့္ ပါတ္သက္ျပီး မရွင္းလင္းသည္မ်ားရွိပါက eMail လိပ္စာ mccivc@mccsolution.com (သုိ႕) တယ္လီဖုန္း အမွတ္(၀၁-၂၄၅၇၆၂၊ ၂၄၆၆၃၄) သုိ႕ဆက္သြယ္ စုံစမ္းနုိင္ပါသည္။