သင္တန္းတက္ေရာက္ရမည့္အရည္အခ်င္း (Entry Qualifications)

MCC.i Virtual Campus မွပထမဦးဆုံး ပုိ႕ခ် သင္ၾကားမည္႕ B.Sc(Hons) Business IT သင္တန္းသုိ႕ ျမန္မာနုိင္ငံ တ၀ွမ္းရွိ တကၠသုိလ္၀င္တန္း ေျဖဆုိေအာင္ျမင္ထားေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊ GCE O Level ေအာင္ျမင္ထားသူမ်ား နွင့္ အလားတူ အရည္အခ်င္းရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ သင္ၾကားနုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

သင္တန္းေလွ်ာက္လႊာတင္ျခင္း (Student Application)

သင္တန္း တက္ေရာက္လုိေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား အေနျဖင့္ သင္တန္း ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ www.mccivc.com တြင္အခမဲ့ Dowload ရယူနိုင္ျပီး လိုအပ္ေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အထားမ်ားနွင့္ အတူ Softcopy Format ျဖင့္ mccivc@mccsolution.com သို႔ ေပးပုိ႔ ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

သင္ၾကားသင္ယူမႈပံုစံ (Teaching and Learning System)

MCC.i Virtual Campus တြင္ပထမဦးဆုံး သင္ၾကားေပးမည္႕ B.Sc(Hons) Business IT အတြက္ သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အကူျပဳ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား၊ Exercise မ်ား၊ Tutorial မ်ား ႏွင့္ Assignment မ်ားကုိ www.mccivc.com တြင္ထားရွိမည္ျဖစ္ျပီး Register ျပဳလုပ္ျပီးေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ မ်ားအေနျဖင့္ မိမိနီးစပ္ရာ Internet ရွိေသာ ေနရာတစ္ခုခုမွ မိမိအတြက္ သီးသန္႔ ခြင့္ျပဳထားေသာ Account တစ္ခုျဖင္ ့အခ်ိန္မေရြး ေနရာမေရြး ခ်ိတ္ဆက္ သင္ၾကားနုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

သင္တန္းကာလႏွင့္ စာေမးပြဲေျဖဆိုမႈ ( Course Duration and Examination)

MCC.i Virtual Campus တြင္ပထမဦးဆုံး သင္ၾကား ပုိ႔ခ်မည္႕ B.Sc(Hons) Business IT ကာလမွာ (၃)နွစ္ ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္း တက္ေရာက္ နုိင္သည္႕အခ်ိန္မ်ားမွာ ႏွစ္စဥ္ ဒီဇင္ဘာလ၊ မတ္လ၊ ဇြန္လႏွင့္စက္တင္ဘာလ မ်ားတြင္ စာရင္းေပးသြင္း တက္ေရာက္နုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းတြင္ Semester (2) ခု ပါ၀င္မည္ျဖစ္ျပီး Semester တစ္ခုစီတြင္ ဘာသာရပ္(၄) ခုစီ ပါ၀င္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ သက္ဆုိင္ရာ ဘာသာရပ္ အလုိက္ စာေမးပြဲမ်ားကုိ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္မ်ားအတုိင္း အနီးစပ္ဆုံး စာစစ္ဌာနမ်ားတြင္ လူကုိယ္တုိင္ လာေရာက္ ေျဖဆုိရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေငြေပးသြင္း၇မည္႕အစီအစဥ္ (Cash Transfer Procedure)

MCC.i Virtual Campus သုိ႕ တက္ေရာက္လုိသူသည္ ပထမဦးစြာ ၾကိဳတင္ေပးပုိ႕ရမည္႕ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံနွင့္ လုိအပ္ေသာ အေထာက္အထားမ်ား ေပးပုိ႕ျပီးလွ်င္ Campus Admin မွသင္တန္း တက္ေရာက္ရန္ အရည္အခ်င္းျပည္႕မွီေသာ အေၾကာင္းၾကားစာကုိ ေငြသြင္းရမည္႕ MCC Head Office ၏ Bank Account နံပါတ္ႏွင့္အတူ eMail မွတဆင့္ေပးပုိ႕သူ၏ eMail လိပ္စာအတုိင္းျပန္လည္ေပးပုိ႕ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။Campus Admin မွသင္တန္းတက္ေရာက္ရန္အေၾကာင္း ၾကားစာရရွိျပီးလွ်င္တစ္ပါတ္အတြင္း ပထမဦးဆုံးသင္တန္းေၾကး(၄၀၀၀၀၀) က်ပ္အားသက္ဆုိင္ရာ ဘဏ္ခြဲမွတဆင့္ေပးပုိ႕ ကာေငြလြဲအေထာက္အထားအား Soft Copy Format ျဖင့္Campus Admin သုိ႕ျပန္လည္ေပးပုိ႕ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

Campus Admin မွေငြလႊဲအေထာက္အထားနွင့္အတူ သက္ဆုိင္ရာ ဘဏ္ခြဲနွင့္ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ရွင္းလင္းျပီးလွ်င္ တပါတ္အတြင္း On Line ျဖင့္သင္တန္းစတင္တက္ေရာက္နုိင္ရန္ User Account တစ္ခု ကုိ eMail မွျပန္လည္ ေပးပုိ႕ ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။သင္တန္းကာလ(၂)လခန္႕ ေရာက္ရွိျပီးလွ်င္ စာေမးပြဲေၾကး ေပးသြင္းရန္ အေၾကာင္းၾကားစာကုိလည္း eMail မွတဆင့္ေပးပုိ႕ ေပးမည္ျဖစ္ျပီး သတ္မွတ္ထားေသာ ေန႕ရက္ ေနာက္ဆုံးထားျပီး က်သင့္ေသာစာေမးပြဲေၾကး အား အျမန္ဆုံးဘဏ္ေငြလြဲ(သုိ႕) အျခားနည္းလမ္း တစ္ခုခုျဖင့္ ေပးပုိ႕ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

စာေမးပြဲေၾကး ေပးသြင္းျပီးေၾကာင္း အေထာက္အထား ခုိင္လုံမွသာလွ်င္ စာေမးပြဲေျဖဆုိခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ျပီး အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ စာေမးပြဲေၾကး ေပးသြင္းရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ႔ပါက စာသင္နွစ္တစ္နွစ္ ေနာက္ဆုတ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။စာေမးပြဲေျဖဆုိျပီးေနာက္ ဘာသာရပ္တစ္ခုခုက်ရွဳံးခဲ႕လွ်င္ အနီးစပ္ဆုံး စာေမးပြဲကာလတြင္ သက္ဆုိင္ရာဘာသာရပ္ အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ စာေမးပြဲေၾကးအား အထက္ပါ နည္းလမ္းအတုိင္း ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေငြေပးသြင္းမႈနွင့္ ပါတ္သက္ျပီး မရွင္းလင္းသည္မ်ားရွိပါက eMail လိပ္စာ mccivc@mccsolution.com (သုိ႕) တယ္လီဖုန္း အမွတ္(၀၁-၂၄၉၁၅၂၊ ၂၄၆၆၃၄) သုိ႕ဆက္သြယ္ စုံစမ္းနုိင္ပါသည္။